Z dniem 19 lipca 2016 r. Burmistrz Szprotawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 1) organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka; 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.