☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szprotawie
Herb Urząd Miejski w Szprotawie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pomoc materialna o charakterze socjanym dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, przysługują również:

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Formy pomocy materialnej :

A) stypendium szkolne -  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w oparciu o kryterium dochodowe (351 zł netto/osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe mające wpływ na pogorszenie się sytuacji rodziny

stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

- wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły,

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności udziału w: zajęciach nauki języków obcych, zajęć muzycznych, informatycznych, sportowych, zajęć na basenie,

3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

-  podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, itp.,

- zeszytów, długopisów, piórników, plecaka, tornistra i innych artykułów szkolnych,

- stroju sportowego (nie częściej niż raz na półrocze) i obuwia sportowego (nie częściej niż dwa raz

na półrocze),

- przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym,

-  innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. mikroskop, luneta, itp.);

4. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym ze szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdu do i ze szkoły środkami publicznego transportu zbiorowego, opłat za posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inne podmioty, czesne za naukę w szkole niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

 B) zasiłek szkolny -  może być przyznany w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodzinny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności: nagłej, ciężkiej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny ucznia (rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych, siostry, brata, małżonka, dziecka) wspólnie zamieszkującego i gospodarującego, braku środków do życia w związku z nagłą utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub głównego żywiciela rodziny, wypadku, uszczerbku na zdrowiu, wymagającego długotrwałego leczenia ucznia, utraty mienia lub wyposażenia w wyniku kradzieży lub włamania do domu, mieszkania ucznia, utraty mienia lub wyposażenia w wyniku pożaru lub zalania mieszkania, domu ucznia,  klęski żywiołowej lub ekologicznej,  innych, niespodziewanych zdarzeń powodujących znaczne straty materialne lub w drastyczny sposób obniżających dochód rodziny ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie :

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku szkolnym,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku szkolnym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Korzeniowska
(2011-09-30 10:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Korzeniowska
(2011-09-30 10:55:20)
 
 
ilość odwiedzin: 6892656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X