☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szprotawie
Herb Urząd Miejski w Szprotawie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

A) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

B) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

C) świadczenia opiekuńcze:
            * zasiłek pielęgnacyjny,
            * świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom  polskim;
 • cudzoziemcom  posiadającym  obywatelstwo  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
 • cudzoziemcom  przebywającym  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej.

 A) ZASIŁEK RODZINNY I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu  dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu  dziecka;
 • osobie  uczącej  się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza  kwoty 504 zł.

 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu  niepełnosprawności, świadczenie rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł. 
 • W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego,  przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (Dz.U. z 2006. r. Nr 136, poz. 969 z póź. zmianami.). 

 Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 
 • samotnego wychowywania dziecka; 
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia  roku  szkolnego;  
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 
 • w związku z zamieszkaniem lub dojazdem do miejscowości, w której  znajduje się szkoła. 

 Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku  życia;
 • 21 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole;
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

W okresie od 01.11.2011r. Do 31.10.2012r. Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dziecka i wynosi:

 • 68 zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
 • 91 zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • 98 zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 24 roku życia

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :

 • dziecko lub osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  lub w rodzinie zastępczej, 
 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzec dziecka od jego rodzica, chyba że;

a)      rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b)      ojciec dziecka jest nieznany,

c)      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z  rodziców zostało oddalone,

d)      sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów  utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego stanowią  inaczej.

 Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek  z  prawidłowo wypełnionymi  dokumentami, do końca okresu  zasiłkowego.

Wstrzymuje  się  wypłatę  świadczeń rodzinnych jeżeli osoba wnioskująca o  świadczenia  rodzinne odmówi lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie wyjaśnień co do okoliczności  mających  wpływa  na prawo do świadczeń rodzinnych.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu wraz  z  ustawowymi odsetkami.
Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania  świadczeń  rodzinnych.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z  rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka,  osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydany przez właściwy urząd skarbowy,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sadu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację.
 • orzeczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia. 

 B) JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od dnia 01.01.2012r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położna potwierdzającego, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 C) ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 * ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z  konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z  niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie  niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli  niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej; 

* ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy  zarobkowej przysługuje:

1)      matce lub ojcu

2)      innym osobom, na których zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. ) ciąży obowiązek alimentacyjny,

3)      opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymują się  orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami :

 • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej  osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczność stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4)  osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należna kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 • osoba  sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
 • osoba wymagająca opieki
  -  pozostaje w związku małżeńskim,
  -  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na d dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką;

Od dnia 1 lipca 2011r. osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia dotyczą:

 • uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • wysokość dochodu rodziny,
 • wielkość gospodarstwa rolnego,
 • wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz zakres zatrudnienia,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
 • niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Korzeniowska
(2011-10-04 13:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Korzeniowska
(2011-10-04 13:27:00)
 
 
ilość odwiedzin: 6892715

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X